Når barn og unge treng hjelp

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I Ullensvang kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom? Anten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

NB: Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 02800 eller Barnevernstenesta 53 65 45 70 (kl. 07.30-15.00) eller vakttelefon: 475 01 302 (kl. 15.00-07.30 og Helg og heilagdagar: Døgnope)