Årshjul og overgangar

Overgang skuletrinn

I Ullensvang kommune har vi fem ungdomsskular. Røldal, Jondal, Kinsarvik og Hauso skule er 1-10 skule, Hauso skule tek i mot elevar fra barneskulen i Vigebygd og Kinsarvik tek i mot elevar frå Opedal skule. Odda Ungdomsskule tek imot elevar fra barneskulane i Skare, Tyssedal og Odda.  Det er ulike overgangsrutinar, gjeldande rutine for skulane i tidlegare Odda kommune ligg her.

Røldal skule: Overgangsrutine til ungdomsskule

Røldal skule: Overgangsrutine frå ungdomsskule til vidaregåande skule

Odda Ungdomsskule: Overgangsrutine til ungdomsskule

Odda Ungdomsskule: Overgangsrutine frå ungdomsskule til vidaregåande skule

 

Overgang mellom nivå-einingar/tenester - kommunar

Når stafetthaldar og eller føresette ser behov for overgang mellom nivå/einingar/ kommunar skal følgjande rutine bli følgt.