Barn som pårørande

Familielivet består av store og små hendingar som kan gjera barn til pårørande på ulike måtar. Somme barn opplever at det skjer noko akutt med mamma, pappa eller søsken – ein eller fleire gonger i løpet av oppveksten. For andre er det å vera pårørande ein del av kvardagen.

Informasjon og oppfølging av barn som pårørende

Tenester som arbeider med vaksne er pålagt å sørga for informasjon og oppfølging av barn til pasientar med td psykiatrisk sjukdom, rusmisbruk og alvorleg somatisk sjukdom – foreldra må samtykke i samarbeid/utveksling av informasjon.  Ta direkte kontakt med Ullensvang helsestasjon, dei har kjennskap til alle barn og unge i vår kommune.

For nokre tenester kan det vera ein fordel å ha ein samtale med dei voksen etter sjekklista. Dette vil sikra at retten barna har til informasjon og oppfølging blir tatt vare på.

Barn skal bli sett og ivaretatt gjennom relevant informasjon og støtte/tiltak der det er behov for det. Det er ikkje meininga at tenesteytarane skal ha hovudansvar for oppfølging av barnet, men ivareta familien i eit samarbeid med andre instansar i kommunen. Kvar teneste/eining/avdeling har interne rutinar som vil utfylle denne handlingsrettleiaren.

Barn som Pårørande (BsP)

Det er vanlegast å tenka på barn som pårørande når foreldre eller søsken er sjuke, som følgje av psykisk sjukdom, fysisk sjukdom eller ein skade. Men, det finst også mange andre årsaker til at barn opplever at kvardagen vert vanskeleg og at dei kan kallast pårørande. Det er til dømes mange barn i Noreg som opplever at foreldre misbruker alkohol eller andre rusmiddel. Barn er også pårørande når nokon av dei nærmaste dør. Andre barn opplever belastningar i kvardagen ved samlivsbrot, eller når foreldra er fattige. Fleire barn enn me trur opplever også å vera vitne til vald i familien. Somme har også en forelder som sit i fengsel.​​​

Dei fleste barn som er pårørande vert godt ivaretekne og klarer seg bra. Likevel er det somme som kan utvikla eigne problem. Dette er problem som kan melda seg i oppveksten, eller dei kan bli synlege når barna vert vaksne. Det å vera pårørande kan medverka til at barn opplever angst, depresjonar, åtferdsvanskar, konsentrasjonsvanskar eller fråfall frå skule og utdanning.

Ingen kan med sikkerheit seia at eit barn vil utvikle egne problem, men me veit at det å vera pårørande kan føra til vanskar. Me veit også at dersom barn vert utsette for fleire belastningar samtidig, så aukar det sannsynet for at barnet utviklar eigne problem.

Kven er barn som pårørande

Det er ikkje alltid like enkelt å vita om eins eige barn er pårørande. Alle er me ulike, og alle barn og familiar er unike. Desse tre spørsmåla kan kanskje hjelpa deg med å finna ut av om dine barn kan reknast som pårørande:

  1. Kva relasjon har barnet til den det gjeld? Gjeld det nær eller fjern familie? Har de mykje kontakt? Gjeld det nokon som betyr mykje for barnet?
  2. Korleis er barnet påverka av det som skjer? Har barnet sett eller opplevd noko? Vert dei vanlege rutinane endra? Har kvardagen endra seg?
  3. Kva belastningar er barnet utsett for? Har barnet opplevd noko du trur kan vera vanskeleg? Har barnet vist reaksjonar du trur handlar om å vera pårørande?

Dersom det er vanskeleg å svara på spørsmåla, kan det være nyttig å tenka på kva barnet sjølv ville svart. Nokre gonger får du først svar når du spør barnet.

I samtale med familiar

Tilsette som møter vaksne med barn dei har dagleg omsorg for eller regelmessig samvær med, har og eit ansvar for barnet. Ved ei bekymring for barnets situasjon er det viktig at fagpersonane handlar. Gjeld og familiar der bekymringa kjem i svangerskapet.

Barn blir påverka når foreldre, søsken eller andre nære omsorgspersonar opplever fysisk eller psykisk sjukdom eller rusavhengnad. Dette gjeld frå dei minste til dei sørste barna. Dei skal bli sett og ivaretatt gjennom relevant informasjon og støtte/tiltak der det er behov for det. Det er ikkje meining at tenesteytere skal ha hovudansvar for oppfølging av barnet, men ivareta familien i eit samarbeid med andre instansar i kommunen.

 

Det finnes ein del ressurser for helsepersonell i samtale med vaksne og barn:

Arbeidsgruppa Barn som Pårørande

Det er ei tverrfagleg og tverretatleg samarbeidsgruppe som arbeider for å sikra arbeidet med barn som pårørande i vår kommune. Er det noko du lurar på ift dette eller kva du skal gjera kan du ta kontakt med:

Kreftkoordinator Hege Lyssand – 975 58 544 –

E-post: hege.lyssand@ullensvang.kommune.no

 

Rådgjevar oppvekst Vibeke Lynghammer – 971 71 234 –

E-post: vibeke.lynghammer@ullensvang.kommune.no