Uro for barn og unge

Kva kan ei bekymring vere?

Mange av oss, anten me er foreldre, naboar, vener eller kanskje me jobbar med barn og unge, kjem i løpet av livet opp i situasjonar der me ser eller høyrer noko som får oss til å kjenna ei uro for eit barn eller ein ungdom i nærmiljøet.

Kanskje har me registrert slikt som at barnet/ungdomen

 • strir litt med lesinga og skrivinga
 • mistrivst på skulen eller i barnehagen
 • slit med å få vener
 • vegrar seg for å eta
 • gjer seg dårleg forstått
 • har eit spesielt usunt kosthald
 • mobbar eller plagar andre
 • manglar nokre ferdigheiter som ein normalt kan forventa i ein gitt alder (t. d. symje, sykle, kle seg)

Eller kanskje me ser og opplever signal frå foreldra som gjer oss urolege for evna deira til å vera foreldre? Det kan vera at dei:

 • i stor grad lar andre henta og levera i barnehagen
 • ikkje overheld avtalar
 • ofte luktar alkohol
 • verkar likegyldige til eiga framtoning
 • vert opplevde som særskilt usikre, irritable eller sårbare

 

Du er første steg mot ei løysing

Som du ser, kan signala som gjer oss urolege vera høgst ulike, vage, diffuse og vanskelege å tyda.  Då er det lett å kjenna på eiga uvisse: Har eg observert rett? Kan eg risikera å laga «ei sak» ut av ein bagatell? Bør eg dela uroa mi med andre?

Svaret på det siste spørsmålet er eit rungande JA.

Som medmenneske skal me bry oss og ta tak i denne uroa, og dei av oss som er kommunalt tilsette pliktar dessutan å gjera det. Me skal ikkje avventa eller setja vår lit til at andre fangar opp dei same signala som oss. Kanskje er det berre nettopp du som ser barnet/ungdomen!

 

Gode hjelpemiddel

BTI-rettleiaren inneheld både ei oppskrift på korleis me skal gå fram for å avklara om det er grunnlag for uroa me kjenner, samt ei rekke konkrete verktøy. Både framgangsmåten og dei tilhøyrande verktøya er primært tiltenkt bruk i kommunale tenester, men også privatpersonar kan ha nytte av dei. Til dømes kan Observasjonsskjema for barn og unge , Signal på manglande trivsel , Skala for uro: barn og unge og skala for uro:foreldre hjelpa deg med å setja ord på og definera uroa du opplever.

PPT har eit lågterskeltilbod, TO-team, som kan gje rettleiing til barnehage og skule kring innsendt problemstilling. Drøftinga skjer i digitalt møte.

Sjå vedlagt informasjon om tilbodet.

Skjema for drøfting av case i TO-team

 

Det er og høve til å ta kontakt med Konsultasjonsteamet for vald og seksuelle overgrep. Målet til konsultasjonsteamet er å senka terskelen for å ta kontakt i det som er «tøffe» saker, slik at ein kan få støtte, råd og rettleiing i kva ein bør gjere. Målet vårt er at dei tilsette skal ta kontakt med oss så tidleg som mogeleg. Det er nok å ha denne uroa i magen, for å ta kontakt med teamet.

Les meir om Konsultasjonsteamet her.

Dersom det er mistanke om vald eller overgrep skal ein kontakte barneverntenestene direkte.

Kvifor er det viktig å fange opp barn og unge i risiko?

Trygg tilknyting vert rekna som ein av dei viktigaste beskyttelsesfaktorane for god psykisk helse.

I Norge reknar ein at mellom 30 og 40% av barnebefolkninga har utrygg tilknyting (Brandtzæg el.al 2014), noko som igjen aukar risikoen for skeivutvikling. Tilknyting utviklar seg i løpet av det første året i barnet sitt liv og vert etablert når barnet er mellom 8 og 12 månader gammal. Det handlar i hovudsak om kvaliteten på omsorgspersonane sitt samspel med barnet. Dersom føresette har store psykiske vanskar, utøver vald eller rusar seg, står tilknytinga i fare. Barn som ikkje forventar omsorg frå sine foreldre, har gjerne vanskar med å stole på andre. Den grunnleggande mistilliten vert sjeldan løyst ved å prøve å endre åtferda til barnet. Barn med utrygg tilknyting får som regel ikkje tryggare tilknyting om dei har varme vaksne i barnehage og skule, eller støttekontakt, besøksheim eller likande. Derfor må ein styrkje føresette med tiltak i familiane, slik at relasjonane vert styrka der skeivutviklinga starta.