Skjema

I vårt arbeidet med barn og unge dukkar ofte behovet for kontakt med andre tenester/einingar eller behov for å dokumentera til dømes tiltak opp. Her har vi samla ein del skjem o.l. Har du oppdaga feil eller manglar eller har du tilbakemelding du ønskjer å gi, kontakt oss.

Diverse skjema barnehage

 

Aktuelle skjema:

 

 

Diverse skjema skule

I Visma Flyt skule ligg det ulike skjema som fyllast ut her . På denne måten blir riktig mal nytta. Dette gjeld skjema som:

  • Aktvitetsplan etter Opplæringsloven § 9A-4 – dette er ein tiltaksplan når ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø (§9A-2).
  • Forespørsel om sakkyndig vurdering – Skjemaet skal fyllast ut og printast ut, signerast av føresette og sendast inn til PPT.
  •  Samtykkeerklæring overføring av opplysningar – blir brukt ved overgangar. Skjemaet må printast ut og føresette samtykke i at opplysningar om eleven kan delast mellom einingane/tenestane, det kryssast av på kva teneste som er aktuelt å inkludere.
  • Tilvising PPT – Brukes ved tilvising til PPT, blir oppretta av kontaktlærar eller skuleledelse, skrevet ut og signert av føresette. Sendast så inn til PPT.

Pedagogisk rapport er obligatorisk vedlegg ved alle nye tilmeldingar av individsaker frå skule til PPT.

Andre aktuelle skjema