Skjema

I vårt arbeidet med barn og unge dukkar ofte behovet for kontakt med andre tenester/einingar eller behov for å dokumentera til dømes tiltak opp. Her har vi samla ein del skjem o.l. Har du oppdaga feil eller manglar eller har du tilbakemelding du ønskjer å gi, kontakt oss.

Diverse skjema barnehage

 

Aktuelle skjema:

 

 

Diverse skjema skule

I Visma Flyt skule ligg det ulike skjema som fyllast ut her . På denne måten blir riktig mal nytta. Dette gjeld skjema som:

  • Aktvitetsplan etter Opplæringsloven § 9A-4 – dette er ein tiltaksplan når ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø (§9A-2).
  • Forespørsel om sakkyndig vurdering – Skjemaet skal fyllast ut og printast ut, signerast av føresette og sendast inn til PPT.
  •  Samtykkeerklæring overføring av opplysningar – blir brukt ved overgangar. Skjemaet må printast ut og føresette samtykke i at opplysningar om eleven kan delast mellom einingane/tenestane, det kryssast av på kva teneste som er aktuelt å inkludere.
  • Tilvising PPT – Brukes ved tilvising til PPT, blir oppretta av kontaktlærar eller skuleledelse, skrevet ut og signert av føresette. Sendast så inn til PPT.
  • Samtykke til å utveksla informasjon

Pedagogisk rapport er obligatorisk vedlegg ved alle nye tilmeldingar av individsaker frå skule til PPT.

Andre aktuelle skjema